Zásady ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

 

I. Základné ustanovenia

 Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je právnická osoba atheo a.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, IČO: 51 485 818, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 127225/B (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

 1. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

adresa: Karpatské námestie 10A, 831 06  Bratislava -mestská časť Rača

email: consultant@zstrategy.sk

telefón:

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. V prípade otázok sa môžete obrátiť na konateľa spoločnosti, ktorým je e-maile: consultant@zstrategy.sk

 

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré získal od tretích strán počas trvania vášho pracovnoprávneho vzťahu, záväzkové vzťahu alebo iného vzťahu, ktorý súvisí s výkonom činnosti prevádzkovateľa a má vplyv na spracúvanie osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom (účelom) spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • plnenia povinností prevádzkovateľa, ktoré je nevyhnutné podľa osobitného predpisu v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) Zákona
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a priezvisko, e-mail, telefóne číslo, v prípade, že si tovar alebo službu objednávate na firmu, tak je tiež potrebné zadať firemné údaje a tiež je potrebné uviesť dodaciu adresu), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona, ktoré sú prevádzkovateľovi dané podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a prevádzkovateľ je povinný tieto zákony a zmluvy dodržiavať,
 • pri plnení povinností, ktoré sú nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

 

IV. Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 • po dobu, ktorá je určená v osobitných predpisov a v interných dokumentoch prevádzkovateľa, ktoré má uchované na adrese sídla a tieto informácie sú dostupné dotknutým osobám na základe žiadosti, ktorá je priložená na webovej stránke prevádzkovateľa, ktorú dotknutá osoba následne odošle na adresu sídla prevádzkovateľa, kde uvedie do adresy heslo: „Zodpovedná osoba GDPR“, alebo túto žiadosť odošle v elektronickej forme na e-mailovú adresu: consultant@zstrategy.sk
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže spôsobom, ktorý ustanovuje Nariadenie a Zákon.

 

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby (spoločnosti), ktoré
 • vedú účtovníctvo prevádzkovateľa,
 • zaisťujúce marketingové služby,
 1. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

 

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

                                                             

VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä
  1. Prihlasovacie heslo
  2. Antivírový program
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky web stránku potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 31.8.2021

 

Postup pri výkone práv dotknutej osoby

 

Dotknutá osoba je oprávnená na výkon svojich práv vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

 

Bližšie sú jednotlivé práva dotknutej osoby uvedené v sídle právnickej osoby atheo a.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06  Bratislava – mestská časť Rača, IČO: 51 485 818, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 127225/B (ďalej len „Právnická osoba“), ako aj v článku 15 až 22, 77, 78, 79, 82 Nariadenia resp. v § 21 až 28, § 38 Zákona o ochrane osobných údajov (ak sa pre daný prípad uplatňuje).

 

Dotknutá osoba môže realizovať svoje práva vyplývajúce z Nariadenia alebo Zákona o ochrane osobných údajov u právnickej osoby ako prevádzkovateľa, podaním žiadosti, a to

 

Kontaktné údaje Zodpovednej osoby:

 

Korešpondenčná adresa:            Zodpovedná osoba GDPR, Zuzana Slezáková, atheo s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06  Bratislava – mestská časť Rača

E-mail:                                          consultant@zstrategy.sk

           

Právnická osoba ako prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti dotknutej osoby podľa článkov 15 až 22 Nariadenia, resp. podľa § 21 až 28 Zákona o ochrane osobných údajov (ak sa pre daný prípad uplatňuje), bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Právnická osoba  informuje o každom takomto predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sú podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

 

Ak Právnická osoba neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk) a uplatniť súdny prostriedok nápravy v zmysle Nariadenia, resp. podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.

 

Všetky informácie, oznámenia a opatrenia na žiadosť dotknutej osoby sa poskytujú bezplatne. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Právnická osoba  môže buď:

 

 1. požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytovanie informácií alebo oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo
 2. b) odmietnuť konať na základe žiadosti.

 

Právnická osoba  znáša bremeno preukázania zjavnej neopodstatnenosti alebo neprimeranosti žiadosti.

 

Ak má Právnická osoba  oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť uvedenú v článku 15 až 21 Nariadenia, resp. podľa § 21 až § 27 Zákona o ochrane osobných údajov (ak sa pre daný prípad uplatňuje), môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby.

 

Ak Právnická osoba  ako prevádzkovateľ spracúva v súvislosti s dotknutou osobou veľké množstvo informácií, môže požadovať, aby pred doručením informácií dotknutá osoba spresnila, ktorých informácií alebo spracovateľských činností sa žiadosť týka.

 

Právnická osoba  ako prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1 a článku 18 Nariadenia alebo § 22, § 23 ods. 1 a § 24 Zákona o ochrane osobných údajov (ak sa pre daný prípad uplatňuje), pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Právnická osoba  o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

 

Informácie o spracovaní osobných údajov

(žiadatelia o výkon práv dotknutej osoby)

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej len „Nariadenie“) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) prevádzkovateľ právnická osoba atheo a.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06  Bratislava – mestská časť Rača, IČO: 51 485 818, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 127225/B (ďalej len „prevádzkovateľ“), spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch. Prevádzkovateľ poskytuje dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti na výkon práv dotknutej osoby.

 

Táto Informácia o spracúvaní osobných údajov (ďalej len „Informácia“) poskytuje základné informácie o vašich právach, pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom a informácie o prístupe k osobným údajov.

 

ÚČEL SPRACÚVANIA, PRÁVNY ZÁKLAD A DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Vaše osobné údaje spracúvame na účel evidencie a riešenia uplatnených práv dotknutej osoby podľa kapitoly III. Nariadenia resp. Zákona. Právnym základom spracúvania osobných údajov na vyššie uvedený účel je splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v súlade s článkom 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia, ktorá vyplýva z Nariadenia resp. Zákona.

Neposkytnutie osobných údajov potrebných pre potvrdenia totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť na uplatnenie práv v zmysle Nariadenia resp. Zákona môže mať za následok, že nebude možné žiadosť dotknutej osoby riadne vybaviť.

 

Osobné údaje budú uchované po dobu 5 rokov odo dňa vybavenia žiadosti.

 

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ O VÁS SPRACÚVAME

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje fyzickej osoby uplatňujúcej svoje práva dotknutej osoby:

 

 • meno, priezvisko a titul
 • adresa a
 • iné osobné údaje, ku ktorým sa vzťahuje uplatňované právo dotknutej osoby.

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v Nariadení alebo Zákone. Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t.z. osobou ktorej osobné údaje sa spracúvajú. Prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobných predpisov. Vaše osobné údaje budú uchované bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona.

 

Vaše osobné údaje nepodliehajú automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania. Vaše osobné údaje nezverejňujeme a neuskutočňujeme prenos vašich osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.

 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY PODĽA NARIADENIA A ZÁKONA

 

Nariadenie resp. Zákon o ochrane osobných údajov obsahuje podrobné informácie o vašich právach na ochranu osobných údajov, dostupné prostriedky uplatnenia nápravy, ako aj ich obmedzenia. Kedykoľvek si môžete vyžiadať informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, môžete požadovať opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, alebo obmedzenie ich spracúvania, ďalej môžete namietať voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu.  Nižšie v texte sú zhrnuté tie najdôležitejšie ustanovenia.

 

Právo na prístup 

 

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. 

 

Právo na opravu

 

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

 

Právo na vymazanie

 

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

 

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

 

Právo na prenosnosť údajov

 

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

 

Právo  namietať

 

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu 

 

Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka je v rozpore  s Nariadením alebo Zákonom máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; telefóne číslo: + 421 /2/ 323 132 14; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

(Súbory COOKIES)

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej len „Nariadenie“) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) prevádzkovateľ právnická osoba atheo a.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06  Bratislava – mestská časť Rača, IČO: 51 485 818, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 127225/B

(ďalej len „prevádzkovateľ“), spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch.

 

Čo sú súbory COOKIES a aký je ich cieľ

 

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. COOKIES.

 

Súbor COOKIES je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách, takže ich nemusíte pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

 

Dočasne súbory COOKIES používa server na uloženie informácií o vašej aktivite, aby ste mohli pohodlne pokračovať tam, kde ste na webe naposledy skončili. Súbory COOKIES napovedajú serveru, ktoré stránky sa majú zobraziť, aby ste si to nepotrebovali pamätať a nemuseli začať prehľadávať web od začiatku. COOKIES fungujú ako záložka vo webstránke.

 

Účel spracúvania a právny základ spracúvania osobných údajov získaných prostredníctvom COOKIES

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje získané prostredníctvom COOKIES na účel štatistický a účel monitoringu návštevnosti webovej stránky.

 

Osobné údaje používateľa webovej stránky získané súbormi COOKIES prevádzkovateľ spracúva na základe dobrovoľného súhlasu používateľa so spracúvaním osobných údajov čl. 6, ods. 1 písm. a).

 

Ako môžem zmeniť nastavenia používania COOKIES

 

Väčšina dostupných prehliadačov prijíma súbory COOKIES automaticky. Ak súbory COOKIES nechcete používať, budete ich musieť buď odstrániť alebo zablokovať ich ukladanie. To je možné zmenou nastavení prehliadača. Podľa typu prehliadača, ktorý používate, obvykle nájdete ďalšie informácie pomocou funkcie Pomocník alebo v nastaveniach prehliadača. Odmietnutím používania súborov COOKIES je možné webstránku aj naďalej navštevovať, ale niektoré jej funkcie nemusia fungovať správne.

 

Bližšie informácie o odstraňovaní a odmietaní súborov COOKIES, ako aj ďalšie informácie o týchto súboroch nájdete napr. na www.allaboutcookies.org.

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

(VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE)

 

Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej len „Nariadenie“) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) prevádzkovateľ právnická osoba atheo a.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06  Bratislava – mestská časť Rača, IČO: 51 485 818, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 127225/B (ďalej len „prevádzkovateľ“), spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch.

 

Táto Informácia o spracúvaní osobných údajov (ďalej len „Informácia“) poskytuje základné informácie o vašich právach, pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom a informácie o prístupe k osobným údajov.

 

 

ÚČEL SPRACÚVANIA, PRÁVNY ZÁKLAD A DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1. Kontrolná činnosť

 

Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje v súvislosti s plnením:

 

 1. povinností vyplývajúcich spoločnosti zo všeobecne záväzných právnych predpisov v zmysle článku 6, ods. 1 písm. c) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. c) Zákona,

 

 1. povinností a úloh vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov a interných predpisov spoločnosti, na základe oprávneného záujmu spoločnosti na zabezpečení ochrany jej majetku aktív a finančných záujmov a riadneho plnenia zmluvy v zmysle článku 6, ods. 1 písm. f) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona.

 

 1. povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi pri spracúvaní osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby (BOZP, OPP a iné) v zmysle článku 6, ods. 1 písm. d) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. d) Zákona.

 

V prípade zistenia incidentu, dokumentovania, prešetrovania alebo zisťovania okolností podľa jednotlivých účelov spracúvania sú záznamy uchované až do doby ukončenia úkonov nevyhnutných na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov.

 

 

 

 

 1. Vedenie účtovníctva

 

Vaše osobné údaje spracúvame tiež na účely plnenia povinností prevádzkovateľa pri vedení účtovníctva v zmysle článku 6, ods. 1, písm. c) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. c) Zákona. (hlavne povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov). Vaše osobné údaje uvedené na účtovných dokumentoch uchovávame po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa tieto účtovné dokumenty týkajú.

 

 1. Súdne konania a mimosúdne vymáhanie pohľadávok

 

Vaše osobné údaje môžeme tiež spracúvať na účel mimosúdneho vymáhania pohľadávok, preukazovanie, uplatňovania, obhajovania právnych nárokov prevádzkovateľa. Právnym základom spracúvania osobných údajov na vyššie uvedený účel je oprávnený záujem spoločnosti v súlade s článkom 6, ods. 1, písm. f) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona.

 

Vaše osobné údaje sú uchovávané po dobu 50 rokov od právoplatného skončenia daného súdneho konania alebo mimosúdneho vymáhania. Lehota uloženia začína plynúť prvým dňom roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k právoplatnému skončeniu súdneho konania alebo mimosúdneho vymoženia pohľadávky.

 

 1. Exekučné konania

 

Vaše osobné údaje môžeme tiež spracúvať za účelom vykonania exekúcie a s tým súvisiaceho preukazovania, uplatňovania, obhajovania právnych nárokov prevádzkovateľa. Právnym základom spracúvania osobných údajov na vyššie uvedený účel je opravený záujem prevádzkovateľa (článok 6, ods. 1, písm. f) Nariadenia a a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona) v prípade, ak prevádzkovateľ vystupuje v exekučnom konaní ako oprávnený. V prípade, ak prevádzkovateľ vystupuje v exekučnom konaní ako povinný alebo tretia osoba, ktorá je povinná poskytnúť súčinnosť v exekučnom konaní právnym základom spracúvania osobných údajov je splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa ako vyplývajúcej zo zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento právny základ vyplýva z článku 6, ods. 1 písm. c) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. c) Zákona,.

 

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 50 rokov od právoplatného skončenia exekučného konania. Lehota uloženia začína plynúť prvým dňom roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k právoplatnému skončeniu exekučného konania.

 

 1. Iné spracúvanie osobných údajov

 

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom na ďalšie účely neuvedené v týchto Informáciách sú dostupné v sídle spoločnosti.

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v Nariadení alebo Zákone. Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t.z. osobou ktorej osobné údaje sa spracúvajú. Prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobných predpisov.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo poskytnúť vaše osobné údaje v súlade s právnymi predpismi a to hlavne právnym zástupcom, advokátom, notárom, exekútorom, audítorom, poisťovniam, v ktorých prevádzkovateľ poisťuje svoje riziká, bankám, Slovenskej pošte a.s., sprostredkovateľom ak boli poverení spracúvaním osobných údajov v mene prevádzkovateľa a iným oprávneným subjektom v zmysle príslušných právnych predpisov. Prevádzkovateľ prehlasuje,  že má riadne uzavreté zmluvy so svojimi sprostredkovateľmi, ktorí zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, v súlade s platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov.

 

Vaše osobné údaje budú uchované bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvanú na základe pokynov prevádzkovateľa a to v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

 

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona.

 

Vaše osobné údaje spracúvané na účely uvedené v tejto Informácií nepodliehajú automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania, ani vaše osobné údaje nezverejňujeme a neuskutočňujeme ich prenos do tretích krajín.

 

ZODPOVEDNÁ OSOBA

 

Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.

 

Kontaktné údaje Zodpovednej osoby:

Korešpondenčná adresa:      Zodpovedná osoba GDPR, Zuzana Slezáková, atheo s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06  Bratislava – mestská časť Rača

E-mail:                                    consultant@zstrategy.sk

 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY PODĽA NARIADENIA A ZÁKONA

 

Nariadenie resp. Zákon o ochrane osobných údajov obsahuje podrobné informácie o vašich právach ako dotknutej osoby na ochranu osobných údajov, dostupné prostriedky uplatnenia nápravy, ako aj ich obmedzenia (najmä čl. 15-22, čl. 77, čl. 79, čl. 82 Nariadenia, § 21 – 28, § 38 Zákona). Kedykoľvek si môžete vyžiadať informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, môžete požadovať opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, alebo obmedzenie ich spracúvania, ďalej môžete namietať voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo na prenosnosť údajov. Nižšie v texte sú zhrnuté tie najdôležitejšie ustanovenia.

 

Právo na informácie 

 

Ak prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje, musí vám poskytnúť informácie ohľadne údajov, ktoré sa vás týkajú, a to aj bez vašej osobitnej žiadosti o ich poskytnutie, vrátane hlavných charakteristík spracúvania osobných údajov ako je účel, právny základ a doba uchovávania (spracúvania), totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušných prípadoch jeho zástupcu, príjemcov osobných údajov (v prípade prenosu osobných údajov do tretích krajín, tiež uvedenie primeraných a vhodných záruk), oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretích strán v prípade spracúvania osobných údajov na základe oprávneného záujmu, ďalej vaše práva na ochranu údajov a vaše možnosti uplatnenia prostriedkov nápravy (vrátane práva podať sťažnosť dozornému orgánu). V prípade automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania, dotknutá osoba musí byť informovaná zrozumiteľným spôsobom o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu. Prevádzkovateľ vám poskytne vyššie uvedené informácie tým, že sprístupní Informáciu o spracúvaní osobných údajov. Vyššie uvedené sa neuplatňuje v rozsahu, v akom už dané informácie ako dotknutá osoba máte.

 

Právo na prístup k údajom

 

Máte právo od prevádzkovateľa získať potvrdenie o tom, či sú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú spracúvané  alebo nie, a ak tomuto tak je máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie: účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné kritéria na jej určenie, práva dotknutej osoby na ochranu svojich osobných údajov a jej možnosti uplatnenia prostriedkov nápravy (vrátane práva podať sťažnosť dozornému orgánu), ďalej informácie ohľadne zdroja osobných údajov, ak osobné údaje neboli získané od vás ako dotknutej osoby. Na základe vašej žiadosti prevádzkovateľ poskytne kópiu vašich osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. Prevádzkovateľ vám poskytne informácie o možnosti, použitom postupe, prípadných nákladoch a ďalšie podrobné údaje o poskytnutí kópie po prijatí vašej žiadosti. Ak ste podali žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie vám budú poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

 

 

Právo na opravu

 

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkových informácií.

 

Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“)

 

Máte právo tiež dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak sú splnené určité dôvody. Dôvodmi, pre ktoré je prevádzkovateľ povinný vymazať vaše osobné údaje na základe vašej žiadosti sú napríklad: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; odvoláte súhlas, na základe, ktorého sa spracúvanie vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie; osobné údaje sa spracúvali nezákonne alebo namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;  osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti. Prevádzkovateľ nebude môcť v niektorých prípadoch vašej žiadosti vyhovieť napr. ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatňovanie práva na slobodu prejavu a na informácie, na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, na účely archivácie vo verejnom záujme, na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

 

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 

 1. napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale vy ich potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 4. namietali ste voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

 

Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa vyššie uvedených dôvodov, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Prevádzkovateľ vás bude informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

 

Právo na prenosnosť údajov

 

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby vám prevádzkovateľ, ktorému ste tieto údaje poskytli, bránil ak: 

 

 1. sa spracúvanie zakladá na vašom súhlase alebo na zmluve (ktorej ste jednou zo zmluvných strán), a
 2. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 

Pri uplatňovaní vášho práva na prenosnosť údajov máte právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Uplatňovaním práva na prenosnosť údajov nie sú dotknuté ustanovenia upravujúce právo na vymazanie. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.  

 

Právo namietať

 

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu  osobných údajov, ktoré sa vás týka, ktoré je vykonávané na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Právo kedykoľvek odvolať súhlas 

 

V prípadoch, kedy prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu musí byť také jednoduché ako jeho poskytnutie. Odvolanie súhlasu môžete doručiť poštou na adresu sídla prevádzkovateľa,  alebo e-mailovú adresu Zodpovednej osoby, prípadne spôsobom uvedeným v udelenom súhlase.

 

 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu 

 

Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka je v rozpore  s Nariadením alebo Zákonom máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; telefóne číslo: + 421 /2/ 323 132 14; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

Právo na účinný súdny prostriedok nápravy

 

Máte právo na  súdny prostriedok nápravy, ak sa domnievate, že v dôsledku spracúvania vašich osobných údajov v rozpore s Nariadením alebo Zákonom o ochrane osobných došlo k porušeniu vašich práv.  Návrh na začatie konania (žalobu) môžete podať na súde členského štátu, kde má prevádzkovateľ prevádzkareň alebo na súde vášho obvyklého pobytu (bydliska).